Ma ocup cu urmatoarele:

Ipsum sed dolor

Legea 372 / 2005

Legea 372/2005

Legea 372/2005 – Privind performanta energetica a cladirilor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica.
Art. 2. – Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:
a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare;
d) certificarea energetica a cladirilor;
e)e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, In plus, evaluarea instalatiilor de Incalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

CAPITOLUL II
Definitii

Art. 3. – Termenii si expresiile utilizate In cuprinsul prezentei legi au urmatorul Inteles: instalatiile aferente, In care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul cladire defineste atat cladirea In ansamblu, cat si parti ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;
2. performanta energetica a cladirii – energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ In principal: Incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se In considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii In raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor Invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;
3. certificatul de performanta energetica a cladirii document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri;
4. producerea combinata de caldura si electricitate PCCE – transformarea simultana a combustibililor primari In energie mecanica sau electrica si energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica;
5. sistem de climatizare – combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei forme de tratare a aerului In care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz, In combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului;
6. cazan – ansamblu format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata prin arderea unui combustibil; 7. putere termica nominala – exprimata In kW puterea termica maxima stabilita si garantata de producator, care poate fi furnizata In timpul exploatarii continue, respectandu-se randamentele utile specificate de producator; 8. pompa de caldura – dispozitiv sau instalatie care extrage caldura la temperatura scazuta din aer, apa sau sol, pentru a o furniza unei cladiri;
9. lucrari de renovare – lucrari de modernizare efectuate asupra anvelopei cladirii si/sau a instalatiilor de Incalzire, apa calda de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si climatizare, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cladirii;
10. expertizare tehnica a instalatiilor de Incalzire inspectie totala a ansamblului instalatiilor de Incalzire, care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si dimensionarea acestuia In functie de necesarul de caldura al cladirii, pe baza caruia expertii tehnici atestati recomanda utilizatorilor Inlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de Incalzire si preparare a apei calde de consum, precum si solutii alternative.

CAPITOLUL III
Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor

Art. 4. – (1) In termen de 12 luni de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita In continuare metodologie.
(2) Metodologia cuprinde, In principal, urmatoarele elemente:
a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;
b) instalatiile de Incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile In ceea ce priveste izolarea acestora;
c) instalatia de climatizare;
d) ventilatia;
e) instalatia de iluminat integrata a cladirii, In principal sectorul nerezidential; f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g) sistemele solare pasive si de protectie solara; h) ventilatia naturala; i) conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect.
(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, In situatia In care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:
a) sisteme solare active si alte sisteme de Incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) electricitate produsa prin cogenerare;
c) centrale de Incalzire si de racire de cartier sau de bloc;
d) iluminatul natural.
Art. 5. – Performanta energetica a cladirii se exprima cu claritate si poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon. Art. 6. – Elementele prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL IV

Cerintele de performanta energetica a cladirilor vizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic In sectorul constructiilor.
Art. 8. – Cerintele stabilite In metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica In mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie; d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
e) cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

CAPITOLUL V
Cladiri noi

Art. 9. – La cladirile noi se respecta cerintele stabilite In metodologie.
Art. 10. – Pentru cladirile noi, cu o suprafata utila totala de peste 1.000 m2, autoritatea administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat In vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita Intocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica, economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de exemplu:
a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabila;
b) producere combinata de caldura si electricitate – PCCE;
c) sisteme de Incalzire sau de racire de cartier ori de bloc; d) pompe de caldura, In anumite conditii.

CAPITOLUL VI
Cladiri existente

Art. 11. – La cladirile existente, cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, la care se executa lucrari de renovare, performanta energetica a acestora trebuie Imbunatatita pentru a satisface cerintele stabilite In metodologie, In masura In care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si economic.
Art. 12. – Cerintele se stabilesc pentru Intreaga cladire renovata sau pentru sistemele/elementele renovate ale cladirii, atunci cand acestea fac parte dintr-o lucrare de renovare care trebuie realizata Intr-o perioada limitata de timp, avand ca scop Imbunatatirea performantei energetice globale a cladirii.

CAPITOLUL VII
Certificatul de performanta energetica a cladirii

Art. 13. – (1) Certificatul de performanta energetica a cladirii, denumit In continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaboreaza cu respectarea legislatiei In vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vandute sau Inchiriate.
(2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul Il pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumparator sau chirias. (3) Certificatele pentru apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cladirile de locuit colective se elibereaza, dupa caz, pe baza:
a) unei certificari comune pentru Intreaga cladire, In cazul cladirilor racordate la sistemul centralizat de Incalzire si preparare a apei calde de consum; sau
b) evaluarii unui apartament similar din aceeasi cladire.
(4) Nu se elibereaza certificat pentru cladirile mentionate la art. 8.
(5) Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute In reglementarile tehnice In vigoare, care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii. Certificatul este Insotit de recomandari de reducere a costurilor, prin Imbunatatirea performantei energetice a cladirii.
Art. 14. – In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1.000 m2, aflate In proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice, certificatul valabil este afisat Intr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil si temperaturile interioare recomandate si cele curente si, dupa caz, alti factori climatici semnificativi.

CAPITOLUL VIII
Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de Incalzire

Art. 15. – In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se efectueaza:
a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominala de 20-100 kW; inspectia se efectueaza si pentru cazanele care utilizeaza alte tipuri de combustibil;
b) inspectie cel putin o data la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizeaza combustibil gazos aceasta perioada poate fi extinsa la 4 ani;
c) expertizarea tehnica a instalatiilor de Incalzire echipate cu cazane cu puterea nominala mai mare de 20 kW si o vechime mai mare de 15 ani.
Art. 16. – Inspectia cazanelor si expertizarea tehnica a centralelor termice si a instalatiilor de Incalzire se fac conform legislatiei In vigoare.

CAPITOLUL IX
Inspectia sistemelor de climatizare

Art. 17. – In scopul reducerii consumului de energie si al limitarii emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspectia sistemelor de climatizare cu puterea nominala de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspectia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului si dimensionarea In raport cu necesitatile de climatizare a cladirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la Imbunatatirea sau Inlocuirea sistemului de climatizare si alte solutii posibile.
Art. 18. – Inspectia sistemelor de climatizare se face conform legislatiei In vigoare.

CAPITOLUL X
Experti independenti

Art. 19. – (1) Auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului se realizeaza de catre auditori energetici pentru cladiri, atestati conform legislatiei In vigoare.
(2) Expertizarea sistemelor de Incalzire si climatizare ale cladirii se realizeaza de catre experti tehnici, atestati conform legislatiei In vigoare.
Art. 20. – Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati Isi desfasoara activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei In vigoare.

CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 21. – Pana la data intrarii In vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor cladirilor In legatura cu diferitele metode si practici care permit cresterea performantei energetice.
Art. 22. – In termen de 12 luni de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ministrului economiei si comertului si ministrului administratiei si internelor normele metodologice referitoare la performanta energetica a cladirilor.
Art. 23. – Prevederile art. 13 alin. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre proprietari, In cazul vanzarii sau Inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la 3 ani de la data intrarii In vigoare a prezentei legi.
Art. 24. – Prezenta lege intra In vigoare la 1 ianuarie 2007. Prezenta lege transpune integral In legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor, publicata In Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 001 din 4 ianuarie 2003, p. 0065-0071.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, DAN RADU RUSANU
PREsEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU Bucuresti,
13 decembrie 2005.  Nr. 372.

Ordonanta de Guvern 13 / 2016

Guvernul României

Ordonanța nr. 13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
 

Art. I. -

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"c1) aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la elementul/elementele care face/fac parte din anvelopa clădirii și are/au un impact semnificativ asupra performanței energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite;".

2. La articolul 3, punctele 35915 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"3. certificat de performanță energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;
 
. . . . . . . . . .
 
5. sistem de climatizare - combinație a componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă. Prin climatizare se poate realiza și controlul umidității și purității aerului;

. . . . . . . . . .

9. renovare majoră - lucrări efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea. Valoarea de impozitare a clădirii se determină potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

. . . . . . . . . .

15. clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero - clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în proporție de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere;

. . . . . . . . . .

25. clădire de interes și utilitate publică - clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2 frecvent vizitată de public, ocupată de autorități ale administrației publice în care se desfășoară activități de interes public național, județean sau local sau în care se desfășoară activități comerciale, social- culturale, de învățământ, educație, asistență medicală, sportive, financiar-bancare, de cazare și alimentație publică, prestări de servicii și altele asemenea."

 

3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) La stabilirea eficienței măsurii privind montarea sistemelor alternative de producere a energiei, prevăzute la art. 9 alin. (2), se vor avea în vedere asigurarea, din punct de vedere tehnic și funcțional, a cerințelor fundamentale aplicabile, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și încadrarea în nivelul optim, din punctul de vedere al costurilor, a cerințelor minime de performanță energetică."

4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Cerințele se aplică și elementului/elementelor de anvelopă care face/fac parte din anvelopa clădirii și are/au un impact semnificativ asupra performanței energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite."
 

5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 14. -

(1) Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităților administrației publice, care urmează să fie recepționate în baza autorizației de construire emise după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

(3) Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilește prin reglementări tehnice, diferențiat pe zone cu potențial de energie din surse regenerabile, și se actualizează periodic, în funcție de progresul tehnic.

(4) Primarii localităților urbane cu mai mult de 5.000 de locuitori inițiază planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferențiate în funcție de zonele climatice și de categoriile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.

(5) Finanțarea elaborării planurilor prevăzute la alin. (4), de către autoritățile administrației publice locale, se asigură astfel:

a) din bugetele proprii;

b) din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale.

(6) Prevederile alin. (4) și (5) se pot aplica și de către primarii celorlalte localități urbane și rurale.

(7) În planurile prevăzute la alin. (4) se cuprind, în principal, politici și măsuri financiare sau de altă natură adoptate pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și măsuri referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi și în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore.

(8) Planul național pentru creșterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero și încurajarea realizării transformării eficiente - din punctul de vedere al costurilor - a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a planurilor locale multianuale prevăzute la alin. (4), elaborate de autoritățile administrației publice locale, și se revizuiește o dată la 3 ani.

(9) Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale prevăzute la alin. (4), până la 30 martie anul curent, pentru anul precedent, autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice planurile și măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât și valoric."

6. La articolul 22, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), conducătorii instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și conducătorii instituțiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes și utilitate publică, denumiți în continuare deținători, vor acționa pentru elaborarea și afișarea certificatului.
 

(4) În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri și al mobilizării deținătorilor acestora în promovarea acțiunilor privind creșterea performanței energetice a clădirilor, certificatul se afișează la toate categoriile de clădiri de interes și de utilitate publică, precum și la cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public."

7. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

"(5) Deținătorii clădirilor publice vor acționa, în perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificatele elaborate pentru clădirile pe care le dețin.

(6) Punerea în aplicare a măsurilor recomandate prevăzute la alin. (5) implică, în principal, expertizarea tehnică structurală și auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea și recepția lucrărilor de intervenție, cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare.

(7) Finanțarea activităților/lucrărilor pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate se asigură astfel:

a) din bugetele proprii ale autorităților administrației publice;

b) din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale."

8. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 23. -

(1) În scopul reducerii consumului de energie și al limitării emisiilor de dioxid de carbon se efectuează:

a) inspecție periodică, la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală mai mare de 20 kW; inspecția se efectuează și pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil;

b) inspecție periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecția periodică se efectuează la intervale de 4 ani.

(2) Pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW, indiferent de natura combustibilului și la care există un sistem de monitorizare și control al funcționării acestora, inspecția se efectuează la intervale de 10 ani."

9. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 27. -

(1) Certificarea și auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru clădiri, atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcțiilor.

(2) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, prin care se prevăd condițiile, modul de atestare și obligațiile și răspunderile auditorilor energetici pentru clădiri, precum și modalitatea de confirmare periodică sau suspendare, după caz, a dreptului de practică al acestora se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice."

10. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:Modificări (1)

"b) verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele și rapoartele de audit energetic, precum și din rapoartele de inspecție a sistemelor de încălzire și de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice."

11. La articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice trimestrial, precum și la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfășurată și măsurile dispuse, inclusiv sancțiunile aplicate."

12. La articolul 32 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:Modificări (1)

"b) nerespectarea obligației auditorului energetic pentru clădiri și a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conținutul documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2);".

13. La articolul 32 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"b1) transmiterea de date și informații incomplete și/sau eronate a documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2);".

14. La articolul 32 alineatul (1), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

"f) nerealizarea de către investitori a studiului prevăzut la art. 9 alin. (1);

g) nerespectarea de către auditori, în măsurile recomandate, a prevederilor art. 11 alin. (1) și, respectiv, (2), după caz;

h) nerespectarea de către experți, în măsurile recomandate, a prevederilor art. 12;

i) nerealizarea de către primari a măsurii prevăzute la art. 14 alin. (4)."

15. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), b) și c), cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei;

b) cele prevăzute la lit. b1), d), f) g), h) și i), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

16. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

"Art. 351. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice afișează pe pagina web actele normative și reglementările tehnice în vigoare, aplicabile creșterii performanței energetice a clădirilor, în scopul informării unitare a tuturor factorilor interesați în creșterea performanței energetice a clădirilor, reducerea consumurilor energetice și creșterea ponderii utilizării energiei din surse regenerabile de energie în total consum de energie primară."

Art. II. -

În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va actualiza actele normative emise în aplicarea și executarea Legii nr. 372/2005, republicată.

Art. III. -

În tot cuprinsul Legii nr. 372/2005, republicată, sintagma "clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero din surse convenționale" se înlocuiește cu sintagma "clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero".

Art. IV. -

Certificatele de performanță energetică emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân în valabilitate până la data expirării acestora.

Art. V. -

Dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. I pct. 14 și 15 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe.

Art. VI. -

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 27 ianuarie 2016.

 

Ordonanta de Guvern 18 / 2009

OUG 18/2009

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior în apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului naţional de eficienţă energetică.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabilirea unei ţinte naţionale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Totodată, prin adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza financiară internaţională actuală le poate avea asupra sectorului energetic şi al construcţiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice naţionale.

Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt şi mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreţinerea blocurilor de locuinţe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susţinerea operatorilor economici din domeniul construcţiilor şi se creează noi locuri de muncă.

Neadoptarea de urgenţă a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum şi a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

(2) Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Art. 2.

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bloc de locuinţe – clădire – imobilul format din proprietăţi individuale definite ca apartamente şi proprietatea comună indiviză. Expresia vizează atât clădirea în ansamblul său, cât şi părţi ale acesteia – tronsoane de bloc – separate prin rost;

b) program local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe – documentul fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocaţiilor de la bugetul local şi de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;

c) program naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe – documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali şi a fondurilor alocate din bugetul de stat în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, denumit în continuare program naţional; programul naţional prevede alocaţiile stabilite în aplicarea prevederilor art. 13 lit. a) pentru bugetele locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

d) coordonatori locali – primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, în calitate de autorităţi contractante.

Art. 3.
Aplicare

Pentru fundamentarea programelor locale, coordonatorii locali realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1).
CAPITOLUL II Lucrări de intervenţie

Art. 4.

Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt:

a) izolarea termică a pereţilor exteriori;

b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;

c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei;

d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Art. 5.

Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a) -d) are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică.

Art. 6.

Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se pot executa şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:

a) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;

b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

CAPITOLUL III
Etapele necesare implementării programelor locale
Art. 7.

Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

a) identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;

c) hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;

d) proiectarea lucrărilor de intervenţie;

e) executarea lucrărilor de intervenţie;

f) recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;

g) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.

Art. 8.

Asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe identificate şi inventariate sunt înştiinţate de către coordonatorii locali asupra posibilităţii de înscriere în programul local.

Art. 9.

(1) Odată cu înştiinţarea prevăzută la art. 8 coordonatorul local transmite şi proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale, în vederea semnării de către asociaţia de proprietari.

(2) Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.

(3) Prin contractul de mandat se prevăd obligaţiile părţilor, precum şi alte clauze asupra cărora părţile convin.

Art. 10.

(1) Asociaţiile de proprietari înştiinţate se pot înscrie în programul local prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local în a cărui arie de competenţă este amplasat blocul de locuinţe.

(2) Solicitarea asociaţiei de proprietari prevăzută la alin. (1) este însoţită de:

a) contractul de mandat semnat;

b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor;

c) lista proprietarilor din imobil.

Art. 11.

(1) În etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 7 lit. d), se realizează:

a) expertiza tehnică, auditul energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;

b) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;

c) elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie.

(2) Expertiza tehnică prevăzută la alin (1) lit. a) se realizează pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei esenţiale “rezistenţă mecanică şi stabilitate”, urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.

(3) Elaborarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local, notificarea asociaţiei de proprietari de către coordonatorul local privind hotărârea consiliului local şi încheierea actului adiţional la contractul de mandat privind stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată pentru executarea lucrărilor de intervenţie.

CAPITOLUL IV Finanţarea
Art. 12.

Finanţarea proiectării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Art. 13.

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se asigură astfel:

a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Art. 14.

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 13, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, pe lângă cota de 30%:

a) preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiei de proprietari. Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî cu privire la măsurile aplicabile în vederea recuperării sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;

b) preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuinţe aflat/aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin.

(2) Condiţiile de preluare şi criteriile de selecţie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art. 15.

La termenele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare:

a) autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă blocurilor de locuinţe care vor beneficia de lucrări de intervenţie în anul bugetar următor, şi transmit programele locale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei centralizează propunerile primite, în baza cărora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a).

Art. 16.

În limita resurselor bugetare alocate în acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei:

a) aprobă, prin ordin al ministrului, programul naţional, prin care alocă bugetelor locale fondurile aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a);

b) repartizează şi comunică autorităţilor administraţiei publice locale fondurile alocate.

Art. 17.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei efectuează lunar plata către coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă lucrărilor de intervenţie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate şi aprobate conform legii.

Art. 18.

Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe neincluse în programul naţional, prevăzute la art. 29.

CAPITOLUL V Obligaţii şi răspunderi
Art. 19.

Consiliul local aprobă, la propunerea coordonatorilor locali:

a) indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

b) programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Art. 20.

Coordonatorul local:

a) realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra prevederilor legale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precizând condiţiile şi modalitatea de înscriere în programul local;

c) încheie contractul de mandat cu fiecare asociaţie de proprietari înştiinţată, pentru implementarea, pe etape, a programului local;

d) contractează proiectarea lucrărilor de intervenţie;

e) notifică asociaţiei de proprietari hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate;

f) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei propunerile cuprinse în programele locale în scopul includerii blocurilor de locuinţe în programul naţional;

g) încheie act adiţional la contractul de mandat, cuprinzând datele şi informaţiile prevăzute în notificarea de la lit. e);

h) contractează executarea lucrărilor de intervenţie;

i) organizează recepţia la terminarea lucrărilor şi pune la dispoziţia asociaţiei de proprietari certificatul de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;

j) organizează recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani şi transmite asociaţiei de proprietari documentele care completează cartea tehnică a construcţiei;

k) constituie, gestionează şi actualizează baze de date specifice, pe care le pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în vederea fundamentării politicilor publice naţionale în domeniu şi cuantificării economiilor de energie obţinute prin realizarea lucrărilor de intervenţie;

l) asigură controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate şi al aplicării prevederilor contractuale;

m) informează asociaţiile de proprietari privind programul local în toate etapele de implementare a acestuia.

Art. 21.

Asociaţia de proprietari:

a) aprobă în adunarea generală a proprietarilor înscrierea în programul local;

b) semnează contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care îl mandatează pe acesta să stabilească măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe;

c) constituie fondul de reparaţii pentru asigurarea finanţării cotei-părţi care îi revine în vederea executării lucrărilor de intervenţie;

d) participă la recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi la recepţia finală.

Art. 22.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei:

a) centralizează şi prioritizează propunerile cuprinse în programele locale în scopul includerii blocurilor de locuinţe în programul naţional, în limita fondurilor alocate;

b) aprobă programul naţional;

c) asigură finanţarea lucrărilor, în cota prevăzută la art. 13 lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie în bugetul propriu;

d) cuantifică economia de energie rezultată în urma realizării lucrărilor de intervenţie, prin centralizarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor specifice furnizate de coordonatorii locali;

e) aprobă anual, prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista auditorilor energetici atestaţi pentru clădiri

Art. 23.

Pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, coordonatorii locali deschid un cont separat cu această destinaţie, în numele unităţilor administrativ-teritoriale, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul local, bugetul de stat, precum şi sumele aferente cotei-părţi de participare ce revine fiecărei asociaţii de proprietari.

Art. 24.

Coordonatorii locali care beneficiază de sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe incluse în programul naţional sunt obligaţi să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

CAPITOLUL VI
Monitorizare şi control
Art. 25.

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei organizează controlul propriu, prin sondaj, al documentelor elaborate în etapa de proiectare a lucrărilor de intervenţie, precum şi al stadiului fizic de execuţie a lucrărilor de intervenţie.

(2) În realizarea atribuţiei de control propriu prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei poate contracta servicii specializate şi/sau poate coopta specialişti persoane fizice din învăţământul universitar, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi din administraţia publică.

(3) Cheltuielile ocazionate de activitatea proprie de control, respectiv plata serviciilor specializate, transportul, diurna şi cazarea, se suportă din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, constituite în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

Art. 26.

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, monitorizează performanţa energetică a blocurilor de locuinţe şi constituie bănci de date specifice.

(2) Cheltuielile pentru realizarea, utilizarea şi actualizarea bazelor de date prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, constituite în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 27.

Contractele pentru audit energetic, proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de reabilitare termică, perfectate şi/sau aflate în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data semnării acestora.

Art. 28.

În cazul blocurilor de locuinţe ale căror proiecte tehnice şi detalii de execuţie au fost finalizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractarea executării lucrărilor de intervenţie se face în condiţiile de finanţare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 29.

Blocurile de locuinţe neincluse în programul naţional în anul în curs rămân în baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programelor locale şi naţionale în anii următori.

Art. 30.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, coordonatorii locali finalizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.

Art. 31.

Pentru adoptarea unor soluţii tehnice unitare şi scurtarea perioadelor de proiectare a lucrărilor de intervenţie, precum şi de execuţie a lucrărilor de intervenţie, contractarea acestora se poate organiza şi realiza pe tipuri de blocuri de locuinţe, în funcţie de: perioada de proiectare/construire, sistem similar de realizare constructivă a anvelopei blocurilor de locuinţe, regim de înălţime.

Art. 32.

(1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de urgenţă, cu scutire de taxă, prin exceptare de la prevederile legale în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la părţile comune, autorizaţia de construire se emite fără prezentarea titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţie, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare.

Art. 33.

Pentru lucrările de intervenţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, prin excepţie de la prevederile legale în vigoare, autorizaţia de construire se emite fără virarea cotelor de 0,7% şi 0,1% către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului din cheltuielile pentru executarea lucrărilor.

Art. 34.

Contractul de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) şi nerecuperate de la asociaţiile de proprietari până la recepţia finală a lucrărilor de intervenţie executate.

Art. 35.

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se aprobă norme metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 36.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe – condominii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 18 septembrie 2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei, Vasile Blaga
Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Cătălin Ovidiu Baba
Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, Dan Nica
Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pogea
Copywrites ©
webCsoft
rentals