Legislatie / Ordonanta de Guvern 13 / 2016 - Monitorul Oficial

Guvernul României

Ordonanța nr. 13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2016
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
 

Art. I. -

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"c1) aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la elementul/elementele care face/fac parte din anvelopa clădirii și are/au un impact semnificativ asupra performanței energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite;".

2. La articolul 3, punctele 35915 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"3. certificat de performanță energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;
 
. . . . . . . . . .
 
5. sistem de climatizare - combinație a componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului interior, prin care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă. Prin climatizare se poate realiza și controlul umidității și purității aerului;

. . . . . . . . . .

9. renovare majoră - lucrări efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea. Valoarea de impozitare a clădirii se determină potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

. . . . . . . . . .

15. clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero - clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în proporție de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere;

. . . . . . . . . .

25. clădire de interes și utilitate publică - clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 m2 frecvent vizitată de public, ocupată de autorități ale administrației publice în care se desfășoară activități de interes public național, județean sau local sau în care se desfășoară activități comerciale, social- culturale, de învățământ, educație, asistență medicală, sportive, financiar-bancare, de cazare și alimentație publică, prestări de servicii și altele asemenea."

 

3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) La stabilirea eficienței măsurii privind montarea sistemelor alternative de producere a energiei, prevăzute la art. 9 alin. (2), se vor avea în vedere asigurarea, din punct de vedere tehnic și funcțional, a cerințelor fundamentale aplicabile, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și încadrarea în nivelul optim, din punctul de vedere al costurilor, a cerințelor minime de performanță energetică."

4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Cerințele se aplică și elementului/elementelor de anvelopă care face/fac parte din anvelopa clădirii și are/au un impact semnificativ asupra performanței energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite."
 

5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 14. -

(1) Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităților administrației publice, care urmează să fie recepționate în baza autorizației de construire emise după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

(3) Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabilește prin reglementări tehnice, diferențiat pe zone cu potențial de energie din surse regenerabile, și se actualizează periodic, în funcție de progresul tehnic.

(4) Primarii localităților urbane cu mai mult de 5.000 de locuitori inițiază planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferențiate în funcție de zonele climatice și de categoriile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.

(5) Finanțarea elaborării planurilor prevăzute la alin. (4), de către autoritățile administrației publice locale, se asigură astfel:

a) din bugetele proprii;

b) din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale.

(6) Prevederile alin. (4) și (5) se pot aplica și de către primarii celorlalte localități urbane și rurale.

(7) În planurile prevăzute la alin. (4) se cuprind, în principal, politici și măsuri financiare sau de altă natură adoptate pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și măsuri referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi și în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore.

(8) Planul național pentru creșterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero și încurajarea realizării transformării eficiente - din punctul de vedere al costurilor - a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a planurilor locale multianuale prevăzute la alin. (4), elaborate de autoritățile administrației publice locale, și se revizuiește o dată la 3 ani.

(9) Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale prevăzute la alin. (4), până la 30 martie anul curent, pentru anul precedent, autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice planurile și măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât și valoric."

6. La articolul 22, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), conducătorii instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și conducătorii instituțiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes și utilitate publică, denumiți în continuare deținători, vor acționa pentru elaborarea și afișarea certificatului.
 

(4) În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri și al mobilizării deținătorilor acestora în promovarea acțiunilor privind creșterea performanței energetice a clădirilor, certificatul se afișează la toate categoriile de clădiri de interes și de utilitate publică, precum și la cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public."

7. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

"(5) Deținătorii clădirilor publice vor acționa, în perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificatele elaborate pentru clădirile pe care le dețin.

(6) Punerea în aplicare a măsurilor recomandate prevăzute la alin. (5) implică, în principal, expertizarea tehnică structurală și auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea și recepția lucrărilor de intervenție, cu respectarea actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare.

(7) Finanțarea activităților/lucrărilor pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate se asigură astfel:

a) din bugetele proprii ale autorităților administrației publice;

b) din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale."

8. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 23. -

(1) În scopul reducerii consumului de energie și al limitării emisiilor de dioxid de carbon se efectuează:

a) inspecție periodică, la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală mai mare de 20 kW; inspecția se efectuează și pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil;

b) inspecție periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecția periodică se efectuează la intervale de 4 ani.

(2) Pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW, indiferent de natura combustibilului și la care există un sistem de monitorizare și control al funcționării acestora, inspecția se efectuează la intervale de 10 ani."

9. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 27. -

(1) Certificarea și auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru clădiri, atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcțiilor.

(2) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, prin care se prevăd condițiile, modul de atestare și obligațiile și răspunderile auditorilor energetici pentru clădiri, precum și modalitatea de confirmare periodică sau suspendare, după caz, a dreptului de practică al acestora se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice."

10. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:Modificări (1)

"b) verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele și rapoartele de audit energetic, precum și din rapoartele de inspecție a sistemelor de încălzire și de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice."

11. La articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice trimestrial, precum și la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfășurată și măsurile dispuse, inclusiv sancțiunile aplicate."

12. La articolul 32 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:Modificări (1)

"b) nerespectarea obligației auditorului energetic pentru clădiri și a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conținutul documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2);".

13. La articolul 32 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"b1) transmiterea de date și informații incomplete și/sau eronate a documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2);".

14. La articolul 32 alineatul (1), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

"f) nerealizarea de către investitori a studiului prevăzut la art. 9 alin. (1);

g) nerespectarea de către auditori, în măsurile recomandate, a prevederilor art. 11 alin. (1) și, respectiv, (2), după caz;

h) nerespectarea de către experți, în măsurile recomandate, a prevederilor art. 12;

i) nerealizarea de către primari a măsurii prevăzute la art. 14 alin. (4)."

15. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), b) și c), cu amendă de la 1.250 lei la 2.500 lei;

b) cele prevăzute la lit. b1), d), f) g), h) și i), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

16. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

"Art. 351. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice afișează pe pagina web actele normative și reglementările tehnice în vigoare, aplicabile creșterii performanței energetice a clădirilor, în scopul informării unitare a tuturor factorilor interesați în creșterea performanței energetice a clădirilor, reducerea consumurilor energetice și creșterea ponderii utilizării energiei din surse regenerabile de energie în total consum de energie primară."

Art. II. -

În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va actualiza actele normative emise în aplicarea și executarea Legii nr. 372/2005, republicată.

Art. III. -

În tot cuprinsul Legii nr. 372/2005, republicată, sintagma "clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero din surse convenționale" se înlocuiește cu sintagma "clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero".

Art. IV. -

Certificatele de performanță energetică emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân în valabilitate până la data expirării acestora.

Art. V. -

Dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. I pct. 14 și 15 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe.

Art. VI. -

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 27 ianuarie 2016.